‘Folle krêft foarút’

  Lege tribunes, teruglopende sponsorinkomsten en tegenvallende resultaten. Dat…